Trängselskatt - undantag för Backaområdet i Göteborg

2018-04-30

Regeringen har genom (SFS 2018:139) beslutat att undantaget från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg ska träda ikraft den 1 maj 2018.

Riksdagen har, genom (SFS 2016:1007), fattat beslut om att införa ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas. Vid passage av någon av betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen ska skattskyldighet inträda endast om en kontrollpunkt för beskattning av genomfartstrafik genom Backaområdet passeras inom 30 minuter före eller efter passagen av betalstationen.

Syftet med undantaget är att endast genomfartstrafik genom Backaområdet ska beskattas (se prop. 2015/16:191 s. 16?23).