Lönenyheter 2018

2017-12-30

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2017/2018 som berör området lön och annat i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsmarknadsdepartementet

* Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet
* Justering av takbeloppet för stöd för nystartsjobb
* Justering av takbelopp och ändrad subventionsgrad inom det särskilda anställningsstödet
* Justering av takbeloppet för lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
* Förstärkning av främjandemedel som syftar till att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Finansdepartementet

* Sänkt skatt för pensionärer
* Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning
* Höjd skatt för personer bosatta utomlands
* Ändrad beräkning av förmånsvärde för tjänstebil
* Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
* Utvidgat växa-stöd till den först anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Justitiedepartementet

* Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Näringsdepartementet

* Förare som använder mobiltelefon under färd får inte hålla den i handen