Srf har yttrat sig över förslag till ny dataskyddslag GDPR

2017-09-01

Srf konsulternas förbund har i sin arbetsgrupp med systemleverantörer Srf Lönsam analyserat och diskuterat förslaget till ny dataskyddslag.

Srf konsulternas förbund har i sin arbetsgrupp med systemleverantörer Srf Lönsam analyserat och diskuterat förslaget till ny dataskyddslag.

Srf konsulternas förbund och arbetsgruppen Srf Lönsam tillstyrker att de förslag som presenteras i betänkandet införs men med några korrigeringar och tillägg. Vi anser att:
* Om det blir upp till arbetsmarknadens parter att fastställa hur behandling av personuppgifter ska hanteras för den anställde så måste kollektivavtalen bli allmänt tillgängliga.
* Uppförandekod bör likställas med kollektivavtal som grund för behandling av personuppgifter.
* Tydliga riktlinjer måste tas fram av ansvarig myndighet för gränsdragningar och förtydliganden kring den praktiska hanteringen av lagen.

Syftet med den nya EU-förordningen och Dataskyddslagen är att värna individens rättigheter gällande personuppgiftsbehandling. En förutsättning för att individens rättigheter ska kunna tillvaratas och säkerställas är att gällande regelverk är transparent. När oorganiserade arbetstagare inkluderas i ett av kollektivavtal fastställt regelverk, fråntas de oorganiserade arbetstagaren den rättigheten.

I Sverige fanns 668 olika kollektivavtal enligt Medlingsinstitutets årsrapport för 2016. Nio av tio arbetstagare i Sverige omfattas av kollektivavtal trots frånvaron av lagstiftning om allmängiltigförklaring. Framförallt är det de större företagen som har kollektivavtal samt givetvis den offentliga sektorn. Kollektivavtalen skiljer sig åt i varierande omfattning och utvecklingen av antalet kollektivavtal har medfört en komplex hantering för många arbetsgivare.

Eftersom många arbetsplatser har fler än ett kollektivavtal (det finns de företag som har upp till 180 kollektivavtal att hantera) innebär det ett stort behov av kompetens och stöd i form av avancerade systemlösningar för att uppfylla de förutsättningar som görs gällande i kollektivavtalen. Framförallt blir det betungande för de mindre företagen som mer sällan har tecknat kollektivavtal. Om det blir kollektivavtalen som ska reglera personuppgiftsbehandlingen för arbetsgivare finns en överhängande risk att en arbetsgivare måste tillgodose inte bara en variant utan lika många som arbetsplatsen har kollektivavtal.

Graverande är det faktum att kollektivavtalen inte är allmänt tillgängliga. Om personuppgiftsbehandlingen ska regleras i kollektivavtalen måste de bli allmänt tillgängliga.

I Sverige får de allra flesta anställda sin lön bearbetad via ett lönesystem. Rätten till utdrag av personuppgifter blir en väsentlig fråga för behandling i lönesystem, som till exempel hur mycket data en anställd kan kräva att få ut ur lönesystemet vid avslutad anställning. Uppgifterna i lönesystemen är övervägande till för att uppfylla arbetsgivarens åtaganden till följd av anställningsavtal och kollektivavtal. Dock finns det i systemen möjlighet att fylla på med frivilliga uppgifter i anteckningsfält.