Löneskolan

A-skatt

Om du är anställd ska du ha A-skatt. Arbetsgivaren gör skatteavdrag på lönen och betalar socialavgifter (arbetsgivaravgifter). Även pensionärer har normalt A-skatt. En A-skattsedel skickas normalt ut endast på begäran. Anledningen till detta är att den övervägande delen av A-skatteinnehavare får lön, ersättning etc. från utbetalare som får besked om de anställdas skatteform elektroniskt direkt från Skatteverket.

AFA

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK. AFA försäkrar anställda inom den privata sektorn samt kommuner och landsting. Verksamheten inom AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte, vilket innebär att utdelning inte lämnas till ägarna. AFA-försäkringarna bestäms i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. AFA Försäkring har uppdraget att sköta administrationen kring försäkringarna. AFA-försäkringarna administreras genom AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring. Vart och ett av dessa bolag är den största försäkringsgivaren inom sitt område. På uppdrag av arbetsmarknadens parter så ansvarar Fora för avtalsteckning, fakturering och inkassering av premierna för de olika AFA-försäkringarna.

AGB

Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om en avgiftsbestämd omställningsförsäkring som innehåller dels AGB (avgångsbidrag), dels omställningsstöd. AGB omfattar anställda arbetare i företag, som är bundet av kollektivavtal eller som tecknat AGB-försäkring utan att vara bundet av kollektivavtal. AFA Livförsäkringsaktiebolag är försäkringsgivare för AGB. Omställningsstödet omfattar anställda arbetare i företag, som är bundet av kollektivavtal. Stödet administreras av Trygghetsfonden TSL. Du kan ha rätt till AGB om du blir uppsagd från din tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist och den driftsmässiga förändringen i företaget leder till varaktig personalreduktion och om du fyllt 40 år vid tillsvidareanställningens upphörande. Ytterligare krav är att du varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som varit anslutna till AGB-försäkringen.

Arbetsgivarintyg

En medarbetare kan behöva arbetsgivarintyg när rätten till ersättning från arbetslöshetskassan ska prövas, när anställningen upphört eller när medarbetaren söker utbildningsbidrag eller starta eget-bidrag.

Bonuslön

En vanligtvis resultatbaserad lön som utgår utöver den vanliga lönen. Bonuslön beskattas på samma sätt som vanlig lön.

Bruttolön

Lön före skatt och andra avdrag. Det som återstår och kommer i löneutbetalningen kallas för nettolön.

Deltid

Att arbeta deltid betyder att man arbetar till exempel 25, 50 eller 75 procent av en heltidstjänst. Arbetstidslagen 5§ innehåller bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.. Normalarbetstiden är 40 timmar per vecka. När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållanden i övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst 4 veckor. Lagen är dispositiv vilket innebär att kollektivavtal kan ha en annan reglering av arbetstiden.

Diskriminering

Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan och behandlingen har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier. Om en arbetsgivare har missgynnat en medarbetare i samband med föräldraledighet är det också en form av diskriminering.

Due diligence

Djupgående undersökning av företag innan ägarbyte eller investering. Syftet med undersökningen är att få underlag för sitt beslut om företagsförvärvet samt priset och övriga villkor för köpet. Förutom tekniska och ekonomiska förhållanden brukar en ingående undersökning av de anställdas villkor och kompetens ingå i ett due diligence-förfarande. Sedan parterna kommit överens om att en due diligence ska genomföras, brukar köparen presentera en lång lista på det han vill undersöka. Säljaren har att ta ställning till vilken information han vill lämna och vilken insyn han vill tillåta. Säljaren bör genom ett avtal om tystnadsplikt försäkra sig om att köparen hemlighåller och inte utnyttjar den information om företaget som han får.

Dygnsvila

Alla arbetstagare ska ha ledigt minst elva timmar i följd under varje period om 24 timmar, dygnsvila. Tiden mellan midnatt och klockan 05.00 ska ingå i dygnsvilan.
Perioden om tjugofyra timmar kan omfatta kalenderdygnet från klockan 0 till klockan 24 eller någon annan period om tjugofyra timmar. Byte av period kan ske vid avbrott, t.ex. vid omläggning av scheman, men i övrigt ska perioden läggas ut efter ett fast system och tillämpas konsekvent. Begreppet dygnsvila finns reglerat i arbetstidslagen. Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Kollektivavtalet kan då antingen ersätta hela lagen eller vissa delar av den.

E-Lön

Elektroniska lönespecifikationer via mail eller portalsystem.

Engångsskattetabell

Det finns en särskild skattetabell för sk engångsbelopp. Härmed avses sådan ersättning för arbete som inte avser en bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet. Som engångsbelopp bör räknas bl.a. vissa slag av ackordsersättningar, retroaktiv lön, semesterersättning, tantiem, vissa provisioner och arvoden, avgångsersättningar, retroaktiv livränta.

Facklig förtroendeman

En facklig förtroendeman företräder de anställda på en arbetsplats i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig verksamhet sammanhängande frågor. Den facklige förtroendemannen utses av facket. En särskild lag reglerar den facklige förtroendemannens ställning - Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

Fallskärmsavtal (fallskärm)

Fallskärmsavtal är en benämning på ett avtal om avgångsvederlag som reglerar villkoren då en tjänstemän i ledande ställning ofrivilligt eller på egen begäran lämnar sin anställning. Vanligtvis är det en tjänsteman som inte omfattas av LAS, t ex VD eller andra ledande befattningshavare. En sådan befattningshavare kan sägas upp på dagen utan att vara lagligt garanterad någon uppsägningstid. Förekomsten av fallskärmsavtal ska redovisas i ett bolags årsredovisning. Några kända exempel på fallskärm är före detta arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin som avgick tidigare i år på egen begäran. Som statsråd hade han en månadslön på 112.000 kronor. Statsråd har en möjlighet att få ett års lön i avgångsvederlag vilket är 1.3 miljoner kronor. En annan känd fallskärm utlöstes år 2002. Då kunde Percy Barnevik, tidigare VD i ABB kvittera ut nästan en miljard kronor i fallskärmsersättning. Efter hård kritik betalade han dock tillbaka ungefär hälften.

Fringe benefits

Engelskt uttryck för extra anställningsförmån utöver lön.

Garantilön

Bemanningsavtalet innehåller regler om en garantilön. Garantilön är den minsta förtjänst en anställd är garanterad under en månad. Garantilönebegreppet förekommer även inom andra kollektivavtalsområden i samband med växlande arbetsuppgifter.

Generell lönehöjning

Ett vid kollektivavtalsförhandlingen framförhandlat örestal eller procentsats som alla utgående löner ska höjas med vid lönerevisionen.

Gratifikation

Penninggåva som frivilligt betalas utöver ordinarie lön eller arvode som belöning för ett gott arbete.

Human resources (HR/HRM)

Human resources (förkortas HR) kallas hanteringen av ett företags mänskliga resurser, det vill säga personaladministration, hur företag och organisationer arbetar operativt och strategiskt med sin personal och organisation. Även beteckningen human resource management (HRM) används. När man använder uttrycket HR vill man vanligtvis betona sambandet mellan affärerna och medarbetarna.

Havandeskapspenning / Graviditetspenning

Havandekapspenning (ny benämning fr. o. m. 2011 = Graviditetspenning).Om ditt arbete innebär fysiska påfrestningar, som du på grund av graviditeten inte orkar med, kan du be din arbetsgivare att få bli omplacerad till lättare arbetsuppgifter. Om arbetsgivaren inte har möjlighet att omplacera dig och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel kan du ansöka om graviditetspspenning. Du har rätt till graviditetspenning om du har ett fysiskt påfrestande arbete och din arbetsförmåga på grund av graviditeten är nedsatt med minst en fjärdedel. Ett fysiskt påfrestande arbete kan till exempel vara ett arbete som innebär tunga lyft eller påfrestande, ensidiga rörelser. Om du har sådana arbetsuppgifter att du kan arbeta en del av dagen kan du ansöka om tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels graviditetspenning. Du har också rätt till graviditetspenning om du har ett arbete som du inte får utföra på grund av risker i arbetsmiljön. Riskfaktorer för gravida kvinnor kan till exempel vara arbetsuppgifter eller miljöer där du kommer i kontakt med skadliga ämnen som kan skada ditt barn. Din arbetsgivare har ansvaret för att bedöma om du kan fortsätta arbeta eller inte.

Headhunting

En form av personalrekrytering vanligtvis till ledande positioner. En annan, numera vanligare, benämning på headhunting är Executive search. Rekryteraren/rekryteringskonsulten söker kandidater i branschen bl. a. i sociala medier, genom personliga kontakter eller där kandidaten själv har anmält sitt intresse. Kandidaterna kontaktas diskret så att nuvarande arbetsgivare inte får veta något under de inledande kontakterna.

Heltid

Heltid är det normala antal timmar en anställd som arbetar full arbetstid förvärvsarbetar per vecka. . Antalet timmar för en heltidsanställd kan variera, men är vanligtvis 36–40 timmar i veckan, beroende på skiftform och eventuell arbetstidsförkortning.

ITP

ITP står för Industrins och handelns tilläggspension och är en kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda tjänstemän i Sverige. Tjänstepensionen ITP har kommit till genom ett avtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Jourtid

Arbetstidslagen 6§ säger att om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete, får jourtid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Som jourtid anses inte tid då arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning. Denna paragraf är dispositiv och kan ersättas av andra bestämmelser i kollektivavtal.

Jubileumsgåva

Med jubileumsgåva avses gåva till anställda när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100- årsjubileum etc. Vid bedömningen av gåvans värde bör man inte ta hänsyn till om den är försedd med inskription eller ej. Sedvanlig jubileumsgåva till anställd är skattefri. Som skattefri jubileumsgåva anses en gåva om värdet inte överstiger 1 350 kr inklusive mervärdesskatt. Beloppet är ett s.k. gränsbelopp, vilket innebär att gåvan bör beskattas från första kronan, om värdet överstiger angivet belopp. Observera att gåva till en anställd som fyller "jämt", eller efter längre tids anställning eller vid anställningens upphörande kallas minnesgåva. Sådan gåva är också skattefri under förutsättning att gåvans värde inte överstiger 10 000 kr inklusive mervärdesskatt och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande. Beloppet 10 000 kr är ett gränsbelopp, vilket innebär att gåvan blir beskattad från första kronan, om värdet överstiger angivet belopp.

Jämkning

Med jämkning menas ändrad beräkning A-skatt. Ett beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag innebär att arbetsgivaren ska göra ett lägre eller högre skatteavdrag från lönen än vad som framgår av skattetabellen. Detta görs för att få bättre överensstämmelse mellan den preliminära och den beräknade slutliga skatten. Det är den anställde som själv ansöker om jämkning hos Skatteverket. Skatteverkets beslut skickas till den anställde som i sin tur ska lämna beslutet till sin arbetsgivare som sedan är skyldig att följa beslutet. Läs mer

Karensdag

Den som är anställd och inte kan arbeta på grund av sjukdom kan få sjuklön från sin arbetsgivare i upp till två veckor. Normalt har du en karensdag den första dagen i sjuklöneperioden och då får du ingen sjuklön, men i vissa fall kan du få ersättning redan från första dagen. Sjukanmäl dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Karensdag gäller inte alltid. Det finns en regel för återinsjuknande som innebär att om du har varit sjuk, börjar arbeta och därefter blir sjuk på nytt inom fem dagar räknas det som samma sjukperiod. Då slipper du karensdagen och får ersättning redan från den första sjukdagen. Är du sjuk ofta eller riskerar att vara sjuk längre perioder finns det särskilt högriskskydd som man ansöker om hos Försäkringskassan.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Ett kollektivavtal ska av arbetsgivaren tillämpas både på fackligt organiserade och icke fackligt organiserade arbetstagare. För arbetsgivare kan kollektivavtal vara attraktivt eftersom det erbjuder fredsplikt, det vill säga att när ett avtal har slutits centralt kan arbetsgivaren räkna med att slippa strejker så länge avtalet gäller. Bestämmelser om kollektivavtal finns främst reglerat i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet.

Konflikt

Konflikt eller dispyt är en relation mellan olika parter. En konflikt kan finnas mellan enskilda personer, organisationer eller stater. När det gäller konflikt på arbetsmarknaden finns det särskilda regler i MBL 45 §. Ett varsel om stridsåtgärder ska lämnas senast sju arbetsdagar innan det ska träda i kraft. Varsel ska lämnas både till motparten och till Medlingsinstitutet. Läs mer om konflikter

Kostförmån

Om arbetsgivaren tillhandahåller kost är det en skattepliktig förmån för den anställde. Det saknar i princip betydelse om kosten erhålls på den ordinarie arbetsplatsen eller vid tjänsteresa eller konferens. Fri kost är skattepliktig även om den anställde får den utomlands. Kostförmån värderas enligt schablon. Om den anställde betalar för måltiden, till exempel direkt vid inköpet eller via nettolöneavdrag, räknas detta av från förmånsvärdet. När arbetsgivare subventionerar den anställdes måltid och den anställde genom detta betalar ett lägre pris för måltiden, beskattas den anställde för skillnaden mellan det pris som den anställde betalat för måltiden och schablonvärdet. Schablonvärden för inkomståret 2011 och 2010:

  • Helt fri kost (minst tre måltider) 190 kronor per dag
  • Fri lunch eller middag 76 kronor per dag
  • Fri frukost 38 kronor per dag

Kvittning

Med kvittning mot lön menas arbetsgivares avdrag på medarbetarens lön för skuld som medarbetaren har till arbetsgivaren. I många fall krävs medarbetarens medgivande innan kvittning kan göras. Det finns en särskild kvittningslag och kvittning kan också vara reglerad i kollektivavtal. Kvittningslagen bygger på principen att avdrag genom kvittning mot arbetstagarens lönefordran endast får ske med dennes medgivande (2 § kvittningslagen). Vid sådan s.k. frivillig kvittning krävs att medgivandet finns då lönen förfaller till betalning. Kvittning utan arbetstagarens medgivande (tvångskvittning) tillåts dock i vissa fall, nämligen om arbetsgivarens motfordran är klar och förfallen, har samband med anställningen samt antingen grundas på avtal eller avser ersättning för skada som löntagaren har vållat uppsåtligen i tjänsten (3 § 1 st. kvittningslagen). Med stöd av ett centralt kollektivavtal kan tvångsvis kvittning tillåtas också i andra fall (3 § 3 st. kvittningslagen). Tvångskvittning får dock endast ske mot den del av lönefordran som uppenbart överstiger vad som går åt för arbetstagarens och dennes familjs försörjning samt till fullgörande av underhållsskyldighet som i övrigt tillkommer denne. Kronofogdemyndigheten ska i varje enskilt fall fastställa ett kvittningsfritt belopp som arbetsgivaren inte får ta i anspråk, det s.k. förbehållsbeloppet.

Lagen om anställningsskydd (1982:80)

LAS är en lag som ska skydda arbetstagare vid uppsägning och avsked. Lagen reglerar bland annat uppsägningstider, tidsbegränsade anställningar, hur besked om uppsägning ska skötas och vilka typer av uppsägningar som är giltiga. LAS gäller för alla anställningsformer, även för tidsbegränsade anställningar, hel- eller deltid. LAS är i vissa delar dispositiv och kan ersättas av bättre regler i kollektivavtal.

Lön

Lön är ersättning för arbete i ett anställningsförhållande. Lön är vanligtvis i kontanter men överenskommelse om andra typer av ersättningar kan träffas, t ex förmåner som tjänstebil, bostadsförmån eller hushållstjänster. Lön uttrycks som regel i bruttolön före skatteavdrag. Det som återstår efter skatteavdrag kallas nettolön.

Lönespecifikation

En lönespecifikation eller, som det också kan kallas, lönebesked är en sammanställning/specifikation eller en slags kvitto till den anställde som anger bruttolönen under en löneperiod specificerat på olika lönearter samt eventuella förmåner och nettolönen samt utbetalningsdatum för nettolönen. En lönespecifikation skickas ut till varje anställd vanligtvis månadsvis. Lönespcifikationen kan också mejlas till arbetstagaren. Vid årets slut ska en sammanfattning av bruttolön, förmåner och skatt skickas till Skatteverket och den anställde. En sådan sammanfattning kallas kontrolluppgift.

Löneväxling

Löneväxling innebär att en anställd sänker sin kontantlön och i stället får en förmån som arbetsgivaren bekostar, t ex en tjänstebil eller att arbetsgivaren betalar en pensionsförsäkring. Arbetsgivarens sammanlagda kostnad blir oftast oförändrad. En arbetstagare kan t ex komma överens med arbetsgivaren om att avstå från en kommande lönehöjning eller en resultatbonus, mot att arbetsgivaren betalar en privat sjukvårdsförsäkring. En annan form av löneväxling är att arbetsgivaren varje månad gör ett bruttolöneavdrag. Avdraget görs som kompensation för att arbetstagaren i stället få en skattepliktig eller skattefri förmån.

MBL

Medbestämmandelagen, MBL, är en lag i som främst reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren har enligt MBL förhandlingsskyldighet med den fackliga motparten. Lagen har särskilda bestämmelser om bl a föreningsrätt, kollektivavtal och tolkningsföreträde, fredsplikt och medling..Här hittar du hela lagen

Mammaledigt

En kvinnlig medarbetare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av sju veckor före och sju veckor efter den planerade födseln. Hon har också rätt att vara ledig för att amma barnet. Det är inget krav för ledighet att föräldrapenning utgår.

Mertid

Den arbetstid som överstiger en deltidsanställds ordinarie arbetstid. Ersättning för mertid är vanligtvis reglerad i kollektivavtal.

Minnesgåva

Med minnesgåva avses en gåva som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår en viss ålder (t.ex. den anställdes 50-årsdag), efter viss anställningstid (25 år eller mer) eller när en anställning upphör (11 kap. 14 § första stycket 3 IL). En minnesgåva är skattefri under förutsättning att gåvans värde inte överstiger 10 000 kr inklusive mervärdesskatt och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande. Om gåvans värde överstiger gränsen blir hela gåvan skattepliktig för mottagaren. Dessutom blir det socialavgifter på hela beloppet

Milersättning

Milersättning kallas av Skatteverket för Bilersättning. För 2011 är skattefri bilersättning med egen bil: 18,50 kr/mil

Nattraktamente

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs. utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. Faktiska utgifter för logi kan dras av. Kan den skattskyldige inte visa vilken utgift han har haft, ska ett halvt maximibelopp per natt dras av. En förutsättning för att medge avdrag enligt schablon är att den skattskyldige gör sannolikt att han haft kostnader för övernattning. Nattraktamentet eller den sk nattschablonen är 105 kr under år 2011. Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas "skattefritt traktamente". Tyst kvittning gäller. Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden. Arbetsgivaren ska markera det skattefria traktamentet med ett kryss på kontrolluppgiften. Den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag.

OB eller obekväm arbetstid

Med obekväm arbetstid menas vanligtvis arbete på sena kvällar, nätter, veckoslut och storhelger. Begreppet OB är ej reglerat i lag. I kollektivavtal kan det finnas bestämmelser om vad som menas med obekväm arbetstid och vilken extra ersättning som ska utgå. Finns inget kollektivavtal kan liknande bestämmelser finnas i överenskommelser mellan arbetsgivaren och arbetstagare.

Omvänt likställighetsavtal

Om en utländsk arbetsgivare saknar fast driftställe i Sverige finns det en möjlighet att avtala om betalning av socialavgifter så att den lokalanställde själv betalar sina egenavgifter. Ett sådant avtal kallas ibland för omvänt likställighetsavtal eller socialavgiftsavtal. Som regel erhåller den anställde kompensation från sin arbetsgivare för de erlagda egenavgifterna. Det rekommenderas att en anställd som är skattskyldig i Sverige lämnar upplysning om det omvända likställighetsavtalet i sin självdeklaration. Skatteverket vill ändra reglerna för socialavgiftsavtal fr om 2013-01-01

Ordinarie arbetstid regleras i Arbetstidslagen 5 §.

Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållanden i övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst 4 veckor. Veckan räknas från och med måndag, om inte annan beräkning tillämpas på arbetsstället. Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får göras avvikelser från bestämmelserna i 5§. Det innebär att om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal kan det finnas annan reglering av begreppet ordinarie arbetstid.

Pappadagar

De så kallade pappadagarna är ersättning i form av tillfällig föräldrapenning till den ena föräldern som avstår från sitt arbete när ett barn föds. De tio dagarna kan tas ut samtidigt som den andra föräldern är hemma med föräldrapenning. När ett barn adopteras har vardera föräldern rätt till fem dagar om man inte kommer överens om en annan fördelning. Dagarna är arbetsdagar och inte kalenderdagar. Dessa 10 dagar kan tas ut till och med 60:e dagen efter den dag barnet kommer hem från sjukhuset och du måste avstå från ditt arbete när du tar ut dem. Dagarna behöver inte tas ut i en följd. Adopterar man som ensamstående får man de tio dagarna själv.

Permission

Kort ledighet med bibehållen lön. Ledigheten beviljas av arbetsgivaren efter anhållan om permission. Permission är inte lagreglerad men kan vara reglerad i kollektivavtal. I kollektivavtalet finns vanligtvis uppräknat de situationer då permission kan beviljas. Exempel på vanliga permissionsorsaker är förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare, eget bröllop, egen 50-årsdag eller nära anhörigs frånfälle och begravning. Som regel kan permission beviljas för högst en dag.

Permittering

Av arbetsgivaren beslutad ledighet med bibehållen lön. Anställningen består oförändrad under permittering. Lön och andra förmåner under permittering är reglerat i LAS 21 §: En arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur. Permittering är numera inte så vanligt förekommande eftersom lönekostnaden finns kvar. Det enda arbetsgivaren kan spara in på är t ex lokaluppvärmning och liknande. Tidigare hade arbetsgivaren möjlighet att genom ett försäkringssystem få tillbaka viss del av den utgivna permitteringslönen. Detta system har dock avvecklats.

Provanställning

Det finns tre former av anställning: Tillsvidareanställning, tIdsbegränsad anställning och provanställning. Huvudregeln i LAS är att en anställning gäller tills vidare. I LAS 6§ finns dock ett undantag: Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. En provanställning kan avbrytas när som helst under prövotiden utan att något särskilt skäl behöver anges. En arbetsgivare, som avser att avbryta en provanställning i förtid eller avsluta provanställningen utan att den övergår i en tillsvidareanställning, ska lämna besked om detta till arbetstagaren minst två veckor i förväg. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan andra regler gälla.

Reducerat traktamente

Om arbetsgivaren betalar kost under tjänsteresa ska det skattefria traktamentet reduceras med vissa belopp eller procent för erhållen frukost, lunch eller middag. Vid tjänsteresa utomlands gäller liknande regler som för inrikes resor.

Reseförskott

En anställd kan få reseförskott av sin arbetsgivare för kostnader för resor i tjänsten. I samband med kvittens av reseförskott är det vanligt att komplettera kvittensen med en fullmakt för arbetsgivaren att avräkna reseförskottet vid nästa löneutbetalning om reseräkning inte lämnats in och sedvanlig avräkning skett. Arbetstagare som reser mycket i tjänsten utrustas alternativt med kreditkort, antingen ett företagskort eller privatkort.

Restidsersättning

Arbetstagare som gör en tjänsteresa och reser på tid utöver den ordinarie arbetstiden kan vara berättigad till restidsersättning. Bestämmelser om restid finns i de flesta kollektivavtal. Arbetstagare som reser mycket i tjänsten kan ha ett anställningsavtal med överenskommelse att lönen är beräknad så att restidsersättningen är inkluderad i lönen. För tjänsteresa under ordinarie arbetstid utgår vanlig lön.

Skyddsombud

Arbetsgivare och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud) är arbetstagarnas ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön.

Sociala avgifter

Arbetsgivare betalar socialavgifter för anställda. Socialavgifterna är arbetsgivaravgifter, dvs. ålderspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift etc. för anställda. Som egen företagare betalar man egenavgifter. Även särskild löneskatt brukar räknas in i begreppet sociala avgifter. Även de avgifter för avtalsförsäkring och avtalspension som följer på grund av ingångna kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter brukar ingå i begreppet sociala avgifter.

TFA

TFA betyder "Trygghetsförsäkring vid arbetsskada" och är en avtalsförsäkring som gäller för arbetare och tjänstemän anställda inom Svenskt Näringslivs, LO:s , PTK:s och kooperationens avtalsområden.

TGL

TGL betyder "Tjänstegrupplivförsäkring" och är en avtalsförsäkring som kompletterar efterlevandeskyddet från Försäkringskassan (omställningspension, barnpension med mera). TGL gäller för arbetare anställda inom Svenskt Näringsliv-LOs avtalsområden.

Terminalglasögon

Alla som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timme per dag skall genomgå synundersökning med regelbundna intervall och vid besvär som kan ha samband med synförhållandena. Förutom syn- och ögonbesvär, kan även huvudvärk och besvär i nacke/skuldror föranleda en synundersökning. Lagen preciserar inte hur ofta sådana synundersökningar behöver göras om man är besvärsfri. Praxis har emellertid blivit att sådana undersökningar bör göras vart 2-5:e år. De glesare intervallen gäller vid åldrarna under 40-45 år och de tätare bland äldre. En sådan synundersökning ska arbetsgivaren stå för. Vid behov av speciella arbetsglasögon ska arbetsgivaren också stå för dessa. Arbetsglasögonen tillhör arbetsgivaren. Läs AFS 1998:5 - särskilt § 6

Uppsägning

Uppsägning kan ske antingen av arbetstagaren eller arbetsgivaren. En arbetstagare har rätt att när som helst säga upp sin anställning. Normalt upphör då anställningen efter en månad. Genom kollektivavtal kan dock denna uppsägningstid vara längre. Om arbetsgivaren grovt åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet kan den anställde sluta sin anställning omedelbart. Ett exempel på grov åsidosatt skyldighet är att inte betala ut den anställdes lön. Enligt 7 § LAS får en anställd inte sägas upp utan saklig grund. Saklig grund för uppsägning kan föreligga i två situationer, antingen vid arbetsbrist t ex att det saknas arbetsuppgifter eller uppdrag, att företaget saknar pengar eller av personliga skäl t ex vid misskötsel av olika slag. En anställd som missköter sig grovt kan också avskedas enligt 18 § LAS. I regel är uppsägning av personliga skäl möjlig först efter fullgjord omplaceringsutredning och eventuella omplaceringsförsök. Uppsägningstiden är minst en månad enligt LAS för både arbetsgivaren och den anställde. Uppsägningstid när du blir uppsagd är beroende på anställningstiden och varierar mellan 2 och 6 månader. Kollektivavtal är komplement till LAS. Ofta är det som avtalats i kollektivavtal mer långtgående än det som står i LAS och då till arbetstagarens fördel. En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp, utan avslutas vid det överenskomna slutdatumet.

Utlandstraktamente

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs. utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas "skattefritt traktamente". Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden. Arbetsgivaren ska markera det skattefria traktamentet med ett kryss på kontrolluppgiften. Den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag. Om du gör en tjänsteresa utomlands varierar det skattefria utlandstraktamentet mellan länderna. Det högsta skattefria beloppet för ett visst land kallas normalbelopp. Du kan se normalbeloppen för utlandstraktamente för olika länder här

Varsel

Varsel är anmälan om en kommande arbetsrättslig åtgärd som beskrivs i lagen om medbestämmande 45 §. När en arbetsgivarorganisation, arbetsgivare eller arbetstagarorganisation avser att vidta en stridsåtgärd eller att utvidga en pågående stridsåtgärd, skall den skriftligen varsla motparten och Medlingsinstitutet minst sju arbetsdagar i förväg. Som arbetsdag räknas varje dag utom lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Tidsfristen skall räknas från samma tidpunkt på dagen som den då stridsåtgärden skall inledas.

Veckovila

Enligt arbetstidslagen 14 § ska arbetstagarna ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). Till veckovilan räknas inte beredskapstid då arbetstagaren får uppehålla sig utanför arbetsstället men skall stå till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete när behov uppkommer. Veckovilan skall så långt möjligt förläggas till veckoslut.

Ålderpension

Ålderspension är en tjänstepension som arbetstagaren har rätt att få utbetald vid en viss ålder, vanligtvis 65 år. Pensionsåldern kan variera mellan olika pensionssystem. Premien betalas av arbetsgivaren.

Den allmänna pensionen som betalas ut av Pensionsmyndigheten består av inkomstpension, premiepension och för vissa finns också garantipension. Den allmänna pensionen finansieras i huvudsak via delar av arbetsgivaravgifterna. Du kan tidigast ta ut din inkomstpension och premiepension från 61 års ålder. Garantipensionen kan du ta ut först från 65 års ålder. Den vanligaste pensionsåldern är fortfarande 65 år, men du kan även vänta längre med att ta ut hela eller delar av din pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 års ålder, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

Privat pensionsförsäkring har olika regler men kan tidigast tas ut vid 55 års ålder.

Övertid

Övertid beskrivs i arbetstidslagen. När det gäller ersättning för övertid regleras detta vanligtvis i kollektivavtal och ersätts normalt per timme. Med övertid förstås sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid. En arbetsgivare är enligt arbetstidslagen skyldig att föra anteckningar om övertid för varje enskild arbetstagare och dessa anteckningar brukar föras i en övertidsjournal där även jourtid och mertid antecknas.

Övertidsavgift

Avgift som arbetsgivare som har överträtt övertidsbestämmelserna i arbetstidslagen ska betala. Övertidsavgiften är för varje otillåten övertidstimme 1% av det aktuella prisbasbeloppet. Övertidsavgiften tillfaller staten.

 Den viktiga lönen

Idag har många yrkesgrupper ett stort behov av att hålla sig uppdaterade med juridiska och andra nyheter. Om du är löneansvarig, personalchef, lönekonsult eller ekonomichef kan Lön för Mödan hjälpa dig på vägen. Vi har gjort så i 20 år!

Kom med i Lön för Mödans lönenätverk så får du systematisk information och kunskap inom området lön i vid mening. Det handlar om viktiga regler i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare från rekrytering till avgång. Det handlar om arbetsrätt, kollektivavtal, skatt och socialförsäkring. Vi diskuterar hur ett lönesamtal kan genomföras. Varje år måste du hantera hundratals små och stora nyheter. Du har ju nyss kommit i kontakt med de nya reglerna om att arbetsgivaren månatligen ska rapportera sjuklönekostnader. Nytt regelverk har precis också kommit igång när det gäller arbetsmiljö med betydande sanktionsavgifter. Löneväxling är en het fråga med minskad avdragsrätt för pensionspremier. Rekryterare måste beakta de kommande reglerna om utdrag ur belastningsregistret. Snart kommer ändrade regler för arbetsgivaravgifter och diskussion pågår om ändrade pensionsregler. Redan nu har parterna börjar positionera sig inför nästa års stora avtalsrörelse. För de flesta företag och myndigheter är lönen den största kostnadsposten och därför är det viktigt att vara uppdaterad om regelverken.

* Vill du hänga med det senaste inom lön?

* Vill du alltid vara uppdaterad inom ditt område?

* Vill du träffa kunniga kolleger och utbyta erfarenheter?

Kom då med i Lön för Mödans lönenätverk så får du systematisk information och kunskap inom löneområdet.

Att vara med i Lönenätverket kostar endast 7 500 kr plus moms för löpande medlemskap under ett helt år. Då får du sammanlagt sex nätverksträffar. Vi börjar kl 0900 med förmiddagsfika och håller på till kl 1200. Gemensam lunch ingår! Nätverket välkomnar deltagare från både privat och offentlig sektor.
Vi träffas tre gånger om våren och tre gånger om hösten i Malmö, Halmstad, Kristianstad, Borås, Växjö, Jönköping, Linköping, Örebro och Eskilstuna.

Välkommen med din intresseanmälan till info@lonformodan.se

Hälsningar

Lennart Eriksson
Nätverksledare tel 0702-546023