Lönefakta inkomståret 2014

Arbetsgivaravgift

Avgift Procent
Ålderspensionsavgift 10,21 %
Efterlevandepension 1,17 %
Sjukförsäkringsavgift 4,35 %
Arbetsskadeavgift 0,30 %
Föräldraförsäkring 2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 2,91 %
Allmän löneavgift 9,88 %
Summa 31,42 %

För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar man ingen arbetsgivaravgift och inte heller särskild löneskatt.

För anställda som är födda 1938-1947 ska endast ålderspensionsavgift betalas med 10,21 %.

För personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år är arbetsgivaravgifterna 15,49 % och består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter.

Bilersättning (milersättning)

Skattefri bilersättning
Egen bil: 18,50 kr/mil
Förmånsbil: dieselolja 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil.

Bilförmånsberäkning

14 106 kr (0,317 x prisbasbeloppet 44 500 kr)
+ nybilspriset x 75% av statslåneräntan ( 1,49 %)
+ 9% av nybilspriset upp t.o.m 7,5 prisbasbelopp
+ 20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
= Bilförmån att deklarera

Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 178 000 kr för inkomstår 2013.

Skatteverkets information om bilförmån

Bostadsförmån

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det t.ex. är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

Bostadsförmånsvärde beräknat med ledning av tabellen nedan avser bostad i omöblerat skick inklusive värme men exklusive hushållsel.

Region Per år Per månad
Stor-Stockholm * 1101 92
Stor-Göteborg ** 1027 86
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare 972 81
Övriga kommuner 889 74
Bostad belägen utanför tätort med närmaste omgivning 800 67

* Till Stor-Stockholm räknas Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Stor-Stockholm sammanfaller därmed med Stockholms län.
** Till Stor-Göteborg räknas Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Bostadsförmån för den anställde

Vid inkomsttaxeringen för den anställde ska värdet för bostadsförmån i stället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet).

Brytpunkt för löntagare

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag.

Nedre brytpunkt: 426 300 kr (20 %)
Övre brytpunkt: 604 700 kr (25 %)

Det motsvarar en månadslön före skatt på 35 525 kr/mån respektive 50 392 kr/mån.

Brytpunkt för pensionär

Nedre brytpunkt: 450 200 kr (20 %)
Övre brytpunkt: 620 600 kr (25 %)

Dubbel bosättning

Avdrag för måltider den första månaden, 66 kr per dag.
Utgifter för logi, faktisk kostnad.

Gåvor till anställda, skattefria

Julgåva 450 kr inkl. moms
Jubileumsgåva 1 350 kr inkl. moms
Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet. Inkomstbasbeloppet för år 2013 har fastställts till 56 600 kr.

Kostförmån

Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet.

Frukost 40 kr/dag, lunch eller middag 80 kr/dag, helt fri kost 200 kr/dag (minst tre mål/dag).

Normalbelopp för utrikes tjänsteresa = Utlandstraktamente

Normalbelopp för utrikes tjänsteresa inkomstår 2013

Pensionsgrundande inkomst

För inkomstår 2013 är den högsta pensiongrundande inkomsten 456 762 kr.

Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomst som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2013 är 56 600 kr.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar bl.a.

  • Värdet av bilförmån
  • Maximalt skattefritt traktamente
  • Deklarationspliktsgränsen
  • Grundavdraget för löntagare
  • Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling

Prisbasbeloppet inkomstår 2013: 44 500 kr
Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2013: 45 400 kr

Representation

Beloppet påverkas av om företaget är redovisningsskyldigt till moms eller inte, samt om representationen är extern eller intern.

Extern Exklusive moms
Lunch, middag, supé 90 kr *
Frukost 60 kr
Golf, teater etc. 180 kr
Intern Exklusive moms
Lunch, middag, supé 90 kr *
Frukost 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfest 180 kr
Teater etc. 180 kr

* Om du haft kostnader för en restaurangtjänst som avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl kan du får avdrag för moms med skäliga 14 kronor per person och måltid under förutsättning att kostnaderna är minst 90 kronor exklusive moms.

Reseavdrag

Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18,50 kr per mil.

Gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats är 10 000 kr.

Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin eller etanol).

Ränteförmån

Ett räntefritt lån eller lån med lägre ränta än sedvanlig ränta från arbetsgivaren, anses som skattepliktig förmån. Förmånen beskattas som inkomst av tjänst. Belopp som motsvarar värdet av förmånen räknas som betald ränta och får dras av under inkomst av kapital. Det gäller dock inte företagsledare i fåmansföretag eller närstående till företagsledare.

Fast ränta
Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan vid lånetillfället med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan.

Rörlig ränta
Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan den 30 november året före inkomståret med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan.

Har statslåneräntan den 31 maj inkomståret ändrats med två procentenheter eller mer, jämfört med statslåneräntan den 30 november året innan, ska en ny förmånsberäkning göras för tiden juli - december.

2012-11-30 var statslåneräntan 1,49 %.

Tillfälligt arbete

Avdrag för måltider den första månaden, 110 kr per dag.
Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om storleken av utgiften inte kan visas, 110 kr per natt.

Traktamente inom landet

Dagtraktamente, (dvs. traktamente vid tjänsteresa utan övernattning), är alltid skattepliktigt fullt ut.
Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning:

Resa med traktamente

Tid Summa
Hel dag 220 kr per dag (Resdag: resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00)
Halv dag 110 kr per halv dag (Resdag: resan påbörjats efter 12.00 eller avslutats före 19.00)
Efter tre månader 154 kr
Nattschablon 110 kr

Tyst kvittning gäller. Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön.

Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.

Reduceringsbelopp - inrikes tjänsteresa

Schablonavdrag för ökade levnadskostnader 220 kr 154 kr 110 kr 66 kr
Frukost, lunch och middag 198 kr 139 kr 99 kr 59 kr
Lunch och middag 154 kr 108 kr 77 kr 46 kr
Lunch eller middag 77 kr 54 kr 39 kr 23 kr
Frukost 44 kr 31 kr 22 kr 13 kr

För utlandstraktamenten se här Normalbelopp för utrikes tjänsteresa inkomstår 2013

Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa

Minskning av normalbeloppet med

Helt fri kost 85 %
Lunch och middag 70 %
Lunch eller middag 35 %
Frukost 15 %